Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Σύνταξη Μελετών

Η Dialynas S.A. και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών:

  • Περιβαλλοντικών
  • Υδραυλικών
  • Χημικοτεχνικών
  • Ηλεκτρομηχανολογικών
  • Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Γεωλογικών –Υδρογεωλογικών
  • Διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων
  • Οικοδομικές άδειες βιομηχανικών κτιρίων
  • Τοπογραφικών αποτυπώσεων
  • Αδειοδοτήσης κάθε δραστηριότητας