Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

H

επιτυχία της Dialynas S.A. βασίζεται στη συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που όχι μόνο ικανοποιούν, αλλά υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών, για υπηρεσίες υψηλής ζήτησης, δημιουργώντας έτσι την υπεραξία του σήματος της. Κύριο μέλημά της είναι η συνεχής ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της φήμης, των ειδών που παράγει μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων, προτύπων και πρακτικών ποιότητας.

Υποστηρίζει, ότι υπεύθυνη για την επίτευξη της δέσμευσής της εταιρείας, για ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντος της και υπηρεσιών της, είναι ο κάθε εργαζόμενος της, με την εκτέλεση των καθηκόντων του και τις σχέσεις του με τους πελάτες του. Οι αρχές της όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια, αποτελούν τα θεμέλια της δέσμευσής της για ποιότητα. Ο προσανατολισμός στην διαχείριση ποιότητας, με κυρίαρχη προτεραιότητα την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της Dialynas S.A. αποτελεί στρατηγική επιλογή και κεντρικό άξονα της πολιτικής της.

Η ασφάλεια και η ποιότητα για την Dialynas S.A. δεν περιορίζεται απλά στην προσφορά ασφαλών, ποιοτικών υπηρεσιών. Ασφάλεια και ποιότητα σημαίνει σεβασμός για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της, μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, δέσμευση στους μετόχους και τους πελάτες για την επιτυχή και κερδοφόρο πορεία της.

Η διοίκηση της Dialynas S.A. μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 • Στην τήρηση όλων των Νομοθετικών της υποχρεώσεων.
 • Στην παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας.
 • Στην παράδοση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων της.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας.
 • Στις αρχές της συνεχούς και κερδοφόρου ανάπτυξης, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.
 • Στον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Στη θέσπιση ετήσιων στόχων ασφάλειας και ποιότητας τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο για όλες τις δραστηριότητες μας.
 • Στη γνωστοποίηση των στρατηγικών μας και των επιδόσεων μας στην ασφάλεια των προϊόντων και την ποιότητα εσωτερικά σε όλους τους συνεργάτες καθώς και σε βασικά εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Στη διασφάλιση της συνέχισης των επιδόσεών μας σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων μέσα από την υλοποίηση και την πιστοποίηση αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001, ΟΗSAS 18001, ISO 9001 και ISO 17025 σε κάθε δραστηριότητα της Dialynas S.A.

Πιστοποιητικό ISO 9001

Πιστοποιητικό ISO 14001

Πιστοποιητικό OHSAS 18001