Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η Dialynas S.A. αναλαμβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και εκπονεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δραστηριότητες και έργα όπως:

 • Συμβατικά Συστήματα Υγρών Αποβλήτων
 • Αποκεντρωμένα Συστήματα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα
 • Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
 • Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Νερού
 • Υδραυλικά έργα
 • Ξενοδοχεία και Τουριστικές Εγκαταστάσεις
 • Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες
 • Οινοποιεία
 • Σφαγεία
 • Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Μονάδες
 • Γεωργικές Εγκαταστάσεις
 • Άλλες Δραστηριότητες