Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Λύσεις διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών Μονάδων

Υπεγράφη σύμβαση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με αντικείμενο τον «Προσδιορισμό Βέλτιστων Λύσεων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών Μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

Λύσεις διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών Μονάδων

Στις 06/03/2019 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας DIALYNAS S.A. και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία αφορά στην υπηρεσία με αντικείμενο τον «Προσδιορισμό Βέλτιστων Λύσεων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών Μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», διάρκειας δύο (2) ετών και συνολικής αξίας 68.187,60 €.

Η σύμβαση περιλαμβάνει επιγραμματικά τα εξής:

  1. Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης
  2. Μέτρηση Παραμέτρων Ρυπαντικών Παραγόντων πριν και μετά την Επεξεργασία των Αποβλήτων μέσω δειγματοληψιών και πιστοποιημένων αναλύσεων
  3. Εκτίμηση Επικινδυνότητας/Όχλησης για τον πληθυσμό και το περιβάλλον από την επεξεργασία των αποβλήτων και τη διάθεσή τους στους αποδέκτες
  4. Αναλυτική Περιγραφή των Μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί (στη χώρα ή στο εξωτερικό) και επιλογή προτεινόμενων λύσεων με βάση αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων
  5. Προτεινόμενες λύσεις ανά χωρική ομάδα (π.χ. νησί) ελαιοτριβείων και τυροκομείων με άμεσες και μέσο-μακροπρόθεσμες δράσεις
  6. Συναντήσεις και ενημέρωση τοπικών φορέων ανά νησί (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λήμνο, Ικαρία). Ενσωμάτωση ενδεχόμενων προτάσεων
  7. Τελική Παρουσίαση Μελέτης

Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής της εταιρείας μας για την συμμετοχή της στη συνεχή εξέλιξη της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στην χώρα μας.