Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εργαστηριακές Αναλύσεις

Φυσικοχημικές & Μικροβιολογικές Δοκιμές

Εργαστηριακές Αναλύσεις

Οι αναλύσεις μας και συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν όλα τα είδη και θέματα του νερού και των υγρών αποβλήτων, επί παραδείγματι:

 • Εκτελούμε τις απαραίτητες φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές για το πόσιμο νερό στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Εκτελούμε τις απαραίτητες φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές για νερό κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και άλλων φορέων στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Εκτελούμε τις απαραίτητες φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές για επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (εκροές εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων) που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση (π.χ. άρδευση) στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές.
 • Εκτελούμε δειγματοληψίες με τους πλέον καταρτισμένους και εκπαιδευμένους δειγματολήπτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την λήψη και μεταφορά των δειγμάτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα στις εγκαταστάσεις της Dialynas S.A.
 • Εκτελούμε υγειονομικές επιθεωρήσεις σε υδραγωγεία και δίκτυα ύδρευσης.
 • Εκτελούμε εργαστηριακές μελέτες και δοκιμές για τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων που αφορούν το νερό ή τα υγρά απόβλητα για βιομηχανική ή άλλη χρήση.
 • Υποστηρίζουμε Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ), και Δημόσιες Αρχές, στον έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας του νερού υπόγειου ή επιφανειακού.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα ενιαίο πακέτο υπηρεσιών που αποτελείται από την καταγραφή, τη δειγματοληψία, την ανάλυση έως την γνωμάτευση των αποτελεσμάτων και τεχνική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας του νερού και/ή διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

Διασφάλιση αξιοπιστίας αναλυτικών αποτελεσμάτων

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αναλυτικών αποτελεσμάτων το διαπιστευμένο εργαστήριο της Dialynas S.A.:

 

 • υποβάλλεται ετησίως σε αξιολόγηση από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
 • εφαρμόζει διαδικασίες επικύρωσης μεθόδων καθώς και σχήματα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας για κάθε μέθοδο
 • πραγματοποιεί εκτίμηση της αβεβαιότητας των μεθόδων, ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ως προς τα όρια της νομοθεσίας ή των αντιστοίχων προτύπων
 • συμμετέχει σε διεργαστηριακές δοκιμές, ώστε να αποδεικνύεται με αντικειμενικό τρόπο η επίδοση του εργαστηρίου και να δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης των εφαρμοσμένων τεχνικών
 • παρέχει εργαστηριακά αποτελέσματα με ιχνηλασιμότητα στα εθνικά και διεθνή πρότυπα, μέσω κατάλληλου προγράμματος βαθμονομήσεων και διακριβώσεων
 • προγραμματίζει και υλοποιεί εσωτερικές επιθεωρήσεις από εκπαιδευμένους επιθεωρητές εργαστηρίων με στόχο τον εντοπισμό εκτροπών, ώστε αυτές με τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες να εξαλείφονται και να μην επανεμφανίζονται
 • υπολογίζει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για την εκτίμηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας καθώς και για τον καθορισμό στόχων.

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, τηρείται τακτική και διαρκής επικοινωνία του Εργαστηρίου με τους πελάτες του. Οι πελάτες του Εργαστηρίου με τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.