Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Πελατολόγιο

Πελατολόγιο

  • Δήμοι – ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης)
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Εταιρείες Διαχείρισης Νερού
  • Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων
  • Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες τροφίμων
  • Επιχειρίσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Συνεταιρισμοί
  • Ιδιώτες