Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Επένδυση της εταιρείας DIALYNAS S.A. σε εργαστηριακό εξοπλισμό

για τον εκσυγχρονισμό του μικροβιολογικού εξοπλισμού

Επένδυση της εταιρείας DIALYNAS S.A. σε εργαστηριακό εξοπλισμό

Η εταιρεία DIALYNAS S.A. προέβει σε αγορά όλου του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου Φυσικοχημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων νερού και υγρών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, το τμήμα Μικροβιολογικών Δοκιμών του Εργαστηρίου εξοπλίστηκε επιπλέον με επωαστικούς κλιβάνους μεγάλης χωρητικότητας, θάλαμο κάθετης νηματικής ροής, μικροσκόπια, ομογενοποιητές τύπου Stomacher, μετρητές αποικιών μικροβίων και συστήματα υγρής και θερμής αποστείρωσης.

Ακολουθώντας πιστά τους στόχους του, το Εργαστήριο της DIALYNAS S.A. έχει σκοπό την συνεχή επέκταση του πεδίου διαπίστευσης σε υποστρώματα και δοκιμές.