Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Διαπίστευση

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17025:2005

Το Εργαστήριο Δοκιμών της Dialynas S.A. εξειδικεύεται σε αναλύσεις δειγμάτων νερού και υγρών αποβλήτων και διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της πιστής εφαρμογής των αρχών και απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 17025:2005.

Το Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων Νερού & Υγρών Αποβλήτων της Dialynas S.A. είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005 (Αρ. Πιστ. 985, Δοκιμές).

 

Κριτήρια σχεδιασμού πεδίων διαπίστευσης

Το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου της Dialynas S.A. εστιάζει σε δοκιμές που αφορούν τα πόσιμα νερά, ανθρώπινης κατανάλωσης, επιφανειακά νερά, υπόγεια ύδατα, περιβαλλοντικά δείγματα νερού και υγρά απόβλητα. Στόχος του εργαστηρίου είναι η συνεχής επέκταση του πεδίου διαπίστευσης σε υποστρώματα και παραμέτρους.